Açık İhale Usulünde İşlem Akışı

Başlatan Medeniyet Mühendisi

Yanıt: 0
Gösterim: 2273
Son İleti 15 Kasım 2014, 16:21:55
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
Doğrudan Temin İşlem Akışı

Başlatan Medeniyet Mühendisi

Yanıt: 0
Gösterim: 2292
Son İleti 16 Kasım 2014, 18:31:05
Gönderen: Medeniyet Mühendisi

PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI

  • 0 Yanıt
  • 2708 Gösterim

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Medeniyet Mühendisi

  • Admin
  • ****
  • 1956
  • +42/-2
    • Medeniyet Mühendisleri
PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI
« : 30 Kasım 2014, 18:45:59 »
PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI
 
4734 Sayılı Kanun Madde 21 : - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
 
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
 
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
 
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.
 
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
 
f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (altmışüç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
 (Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde,en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
 
(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
 
Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
 
(Ek: 4964/ 14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
 
 
İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER
 
1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi
 
2. İhale öncesi Hazırlıklar
•        İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım, danışmanlık) belirlenmesi,
•        Ödeneğin temini,
•        İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım) belirlenmesi,
•        ÇED Raporunun alınması,
•        Kamulaştırma (Yapım),
•        Zemin etüdü (Yapım),
•        İmar işlemleri (Yapım),
•        Uygulama projesinin hazırlanması (Yapım)
 
3. Yaklaşık maliyetin tespitinin ilgili servisten istenmesi
 
4. Yaklaşık maliyetin tespiti
•        İlgili resmi kurumlara, mesleki kuruluşlara yazılan yazılar
•        Piyasadan fiyat araştırması (Proforma fatura, teklif isteme)
•        Son 5 yılın fiyatları (mal alımında) ve TEFE'den yararlanma
Standart Form: KİK001.2/Y Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu
 
5. İhale onayının alınması
•        İhale usulünün tespiti (Pazarlık Usulü Madde 21-?),
•        Avans verilip verilmeyeceği,
•        Fiyat farkı verilip verilmeyeceği,
•        İhale dokümanı satış bedeli,
•        İlanın şekli ve adedi,
gibi hususların belirlenmesi
Standart Form: KİK001.1/... İhale Onay Belgesi
 
6. Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası Alınması
İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır.
İhale Kayıt Numarası, Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılarak alınır.
 
7. İhaleye Davet veya Yeterlik İlanı ile İhale dokümanının hazırlanması
•        Son başvuru tarih ve saati,
•        Yeterlik kriterleri,
•        Yabancı isteklilere açık olup olmadığı,
•        Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı,
•        İdarece malzeme verilip verilmeyeceği,
•        Teklif ve sözleşme türü,
•        Alternatif teklif verilip verilemeyeceği (mal alımlarında),
•        Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında),
•        Alt yükleniciler,
•        Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi,
•        Tekliflerin geçerlilik süresi,
•        Teklif fiyata dahil olan masraflar,
•        Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
•        Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resin ve harçlarla diğer sözleşme giderleri,
gibi yeterlik ilanında ve/veya yeterlik/yeterlik şartnamesinde yer alması gereken ayrıntılar için karar verilmesi.
 
8. İhale dokümanının hazırlanması (Tip şartname ve sözleşmeler esas alınır.)
•        İdari Şartname,
•        İhtiyaç Listesi (mal alımı ihalelerinde)
•        Teknik şartname/Genel teknik şartname/Özel teknik şartname,
•        Projeler,
•        Sözleşme tasarısı,
•        Genel şartname (Yapım ve Hizmet alımı ihalelerinde),
•        Birim Fiyat tarifleri (varsa),
•        Mahal listeleri,
•        İdarece verilecek malzeme listesi,
•        Standart formlar,
•        Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar,
•        Diğer belgeler.
 
9. İhale komisyonunun görevlendirilmesi
En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman, biri maliye memuru/mali işlerden sorumlu personel, diğerleri idari personel olabilir. İhale sürecinin tüm aşamalarında aynı komisyon görev yapacaktır.
 
10. İhalenin ilanı veya davet
•        İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.

 
11. İhale işlem dosyasının hazırlanması
•        İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu),
•        Yapım işlerinde yatırım programı,
•        Gerekli hallerde ÇED raporu,
•        Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı,
•        İlan metinleri,
•        Onay belgesi,
•        İhale komisyonunun görevlendirme yazıları,
•        İhale ile ilgili bütün yazışmalar,
•        Diğer belgeler.
 
12. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi
İlandan sonra 3 gün içinde olmalıdır.
 
13. İhale dokümanının satılması
İhale Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi'nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir.


YETERLİK BAŞVURULARININ İŞLEME ALINMASI
 
14. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler
Başvuru Mektubu
İş Ortaklığı Beyannamesi
Konsorsiyum Beyannamesi
Banka Referans Mektubu
Anahtar Teknik Personel Listesi
Anahtar Teknik Personel Beyannamesi
Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personal Beyannamesi
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)
İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)
İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)
İş Deneyim Belgesi (Devam Eden İşler için - İş Denetleme)
İş Deneyim Belgesi (Devam Eden İşler için - İş Yönetme)
İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme)
İş Deneyim Belgesi (Devam Eden İşler için - İş Denetleme/İş Yönetme)
İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
İş deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi)
Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen, yeterliğe başvurabilmek için sunulması gereken diğer belgeler)
 
15. Adaylarca verilen yeterlik zarflarının teslim alınması
Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

 
16. Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti
Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan yeterlik başvurusunun  işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

 
17. Yeterlik başvuru zarflarının ihale komisyonuna teslimi
İdare tarafından teslim alınan bütün yeterlik başvuru zarfları, son başvuru (yeterlik) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

 
İHALE KOMİSYONU SÜRECİ - YETERLİK AŞAMASI
Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum)
 
18. Yeterlik başvuru zarflarının şekil yönünden incelenmesi
Yeterlik başvuru zarfı, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir.
(Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez)

 
19. Yeterlik başvuru zarflarının açılması ve yeterlik belgelerinin kontrol edilmesi
Zarflar adaylar huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir.

 
20. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti
Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir ve yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

 
21. Komisyonca yeterlik başvurularının alınması ve açılması oturumunun kapatılması
Yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.
 
Yeterlik Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(Kapalı Oturum)
 
22. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi
Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/ numaralı standart form ile tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.
 
23. Yeterlik değerlendirmesi
Belgeleri eksiksiz olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, adayların yeterlik kriterlerine (4734/10.madde) ve başvuruların yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

 
24. Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılması
Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılır.

 
25. Teknik teklif vermeye davet
Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13'üncü maddesine uygun süreler verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

 
TEKNİK TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI
 
26. İsteklilerce verilen teknik teklif zarflarının teslim alınması
Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

 
27. Postada geciken teknik tekliflerinin tespiti
Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan teknik teklifin işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

 
28. Teknik teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi
İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, teknik teklif açılma saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

 
İHALE KOMİSYON SÜRECİ - TEKNİK GÖRÜŞME AŞAMASI
 
29. Teknik teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi
Teknik teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir.
(Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez)


30. Teknik teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi
Zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler tutanağa bağlanır.

 
31. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti
Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

 
32. Teknik görüşme
Bu aşamada, ihale komisyonu tarafından fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunan her bir istekli ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşme yapılır. Yapılan teknik görüşmeler sonucunda teknik şartnamenin şartları netleştirilir.
 
33. Fiyat içeren ilk tekliflerin verilmesine davet
Teknik görüşmeler sonucunda; şartları karşılayabilecek isteklilerden, şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde, ihale komisyonu tarafından belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini vermeleri istenilir. Fiyatı içeren ilk tekliflerin verilebileceği son tarih ve saat davet yazısında belirtilir.


FİYAT İÇEREN İLK TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI
 
34. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler
Götürü Bedel Teklif Mektubu veya 
Birim Fiyat Teklif Mektubu (EK: Fiyat Cetveli)
Geçici Teminat Mektubu
Avans Teminat Mektubu
Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen, ihaleye katılabilmek için tekliflerin kapsamında sunulması gereken diğer belgeler)
 
Açıklama: Yeterlik aşamasında istenilmiş olan başvuru kapsamındaki belgeler ile yeterliğe ilişkin belgelerden idarece güncelleştirilmesi istenilenler yeniden istenilecek ve bunlara ilişkin belgeler ve/veya standart formlar tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır.
 
35. İsteklilerce verilen teklif zarfının teslim alınması
Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

 
36. Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti
Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan Yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

 
37. İhale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi
İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, son başvuru(ihale) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

 
İHALE KOMİSYON SÜRECİ - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum)
 
38. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi
İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez)

 
39. Teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi
Zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler kontrol edilerek tutanağa bağlanır.

 
40. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

 
41. Teklif fiyatlarının açıklanması
İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

 
42. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum)
 

43. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi
Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/... numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
 

44. Son Tekliflerin Alınması
İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif fiyatları ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
 

45. Aritmetik inceleme
İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
 
46. Aşırı düşük teklifler
İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
 
47. Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı
Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
En avantajlı teklifin seçimi:
a.        Fiyat yönünden en düşük teklif,
b.        Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en avantajlı teklif
 
İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi
 
48. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi
İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin 58'inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.
Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden, dosyasındaki iş deneyim belgesi noter onaylı suret ise, belgenin aslını ibraz etmesi istenir.
 
49. İhale kararının onaya sunulması
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
 
50. İhale kararının onaylanması
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
 
51. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

 
54. İptal edilen ihale kararının bildirilmesi
İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.


 
SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
 
55. İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi
4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

 
56. Kesin teminatın alınması
Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

 
57. Sözleşmenin imzalanması
•        İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir.
•        Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. KİK payı kesilir. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
•        Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
 

58. Geçici teminatın iade edilmesi/gelir kaydedilmesi
Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir.
İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilerek, uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet edilir. Bunun usulü, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır.
 

59. İhale Sonucunun İlanı
İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Medeniyet Mühendisleri

PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI
« : 30 Kasım 2014, 18:45:59 »